Voor nieuwe ouders

Nog geen 4 jaar?

Als een kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Voorwaarde is dat uw kind zindelijk is.

Na een afspraak te hebben gemaakt met een directielid kunnen ouders overgaan tot inschrijven van de leerling.

 

In de maand maart worden de kleuters ( op dat moment nog maar 2 of 3 jaar oud ) voor het nieuwe schooljaar ingeschreven. Ouders waarvan het oudste kind voor het eerst naar school gaat, worden uitgenodigd voor een algemene ouderavond.

 

Vanaf enige weken voor de 4e verjaardag kan elke nieuwe leerling gedurende twee ochtenden kennis komen maken met de toekomstige groep en leerkracht. De ouders krijgen hiertoe een kaart thuis gestuurd. Tijdens één van deze morgens spreken ouders en leerkracht af op welke dag, na de vierde verjaardag, de kleuter voor het eerst "ècht" en definitief naar school mag komen.

Instroom vanuit een andere basisschool

Instroom vanuit een andere basisschool kan slechts plaatsvinden als een uitschrijvingsbewijs aanwezig is. Bij inschrijving wordt u gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool waar uw kind verbleef.

BSN nummer

Vanaf 1 februari 2006 zijn scholen wettelijke verplicht om ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen naar een opgave van het BSN nummer van hun kind te vragen. 

Met het toekennen van een onderwijsnummer aan elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt, worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het verlichten van de administratieve last voor onderwijsinstellingen.
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie.
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie.
  • Het verbeteren van de controle op de rechtmatigheid van de bekostiging en andere voorzieningen voor scholen.