MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Branding bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen; de leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden. De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind – direct of indirect aangaan. Denk aan de identiteit van onze school, de veiligheid op school, het schoolplan, formatieplan, begroting en huisvesting.

De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie.

De MR komt ongeveer 1 keer per zes weken bijeen. Bij dat overleg is de directeur vaak als adviseur aanwezig. Dit overleg is meestal gedeeltelijk openbaar.

Oudergeleding: Wouter van den Dries , Bob Schillemans en Alex Droste (voorzitter).

Teamgeleding: Carien Geertsema, Janneke van der Linden en Sanne Beckers.
Wilt u meer informatie over de MR of een vergadering, stuur dan een e-mail naar mr AT bsdebranding DOT nl.
Wilt u de agenda of notulen van een vergadering ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bovenstaand e-mailadres.

 

Hier vindt u het activiteitenplan 2018-2019

Hier vindt u het activiteitenplan 2017-2018

Hier vindt u het huishoudelijk reglement 2017-2018

Hier vindt u het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van 2017-2018

Hier vindt u het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van 2016-2017

Hier vindt u het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van 2015-2016.