Ouderbetrokkenheid

Ouders en school

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders bij school zeer op prijs! Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en aan de schoolsuccessen van uw kind. We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en stellen het ook op prijs wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Hieronder een overzicht van alle info-, contact- en participatiemomenten en -mogelijkheden:

Kennismakingsgesprek

Voordat leerlingen worden ingeschreven op onze school, voert de directeur een vrijblijvend kennismakingsgesprek en verzorgt een rondleiding door de school, omdat we het belangrijk vinden om ouders vanaf de start goed te informeren, hen de sfeer te laten proeven en te laten zien hoe het onderwijs er bij ons op school in praktijk uit ziet.

 

Na aanmelding volgt een intakegesprek waarin de ontwikkeling van uw kind uitgebreid wordt besproken. 

Informatieavond

In het begin van het schooljaar organiseren we voor de ouders /verzorgers van de groepen 1 t/m 8 een algemene informatieavond. Voor deze groepen is er elk jaar een aantal specifieke zaken te vermelden die voor alle ouders interessant zijn om te horen en zien.

Oudervertelgesprek

We starten het schooljaar met een oudervertelgesprek waarin we u aan het woord laten. Het oudervertelgesprek is een goed middel om zo snel mogelijk een goed beeld te krijgen van uw kind. Wij maken graag tijd vrij om met u als ouders te praten over uw zoon/dochter. Het oudervertelgesprek is geen kennismakingsgesprek, maar een contactmoment tussen u en de leerkracht waarin uw visie op uw zoon/dochter centraal staat. In dit gesprek van tien minuten krijgt u de mogelijkheid om te vertellen hoe uw zoon/dochter is, welke interesses hij/zij heeft en wat hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de (nieuwe) groep. Het is de bedoeling dat u van tevoren een vragenlijst invult over uw zoon/dochter. Deze ingevulde vragenlijst is het uitgangspunt tijdens het gesprek met de leerkracht. Ook als u geen gebruik maakt van de gespreksmogelijkheid, zouden we wel graag de ingevulde vragenlijst van u ontvangen.

Rapporten

Vanaf groep 2 ontvangen ouders/verzorgers twee keer per jaar een rapportage over de voortgang van hun kind. In groep 1 gebeurt dit één keer per schooljaar. Kleuters krijgen twee keer per jaar een verzamelmap mee naar huis met werkjes van de kinderen, om ouders zicht te geven op de ontwikkelingen. De data staan op de kalender.

 

De groepen 3 t/m 7 krijgen drie keer per jaar een rapport mee. De kinderen van groep 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Dit krijgen ze aan het begin en aan het einde van het schooljaar. Halverwegen het schooljaar krijgt groep 8 het definitieve schooladvies. Dit advies wordt begeleid met een inzage in het onderwijskundig rapport. Dit onderwijskundige rapport gaat na uw goedkeuring naar de vervolgschool van uw kind.

 

De data staan in de agenda.

Inloopmiddag/avond

 Een aantal keren per jaar (zie kalender) heten we u welkom in de klas van uw zoon/dochter, om u een beeld te geven van het reilen en zeilen in de klas. Ook worden themawerkstukken gepresenteerd. Iedereen is hierbij welkom.

Groepspagina

Elke leerkracht houdt de pagina van zijn/haar klas actueel, zodat ouders de onderwijsinhoud van de groep kunnen volgen op de website van school. Indien gewenst, kunt u gericht met uw kind thuis oefenen op een manier die past bij de wijze waarop iets op school is aangeleerd. Daarnaast worden er ook links van geschikte sites, enz. geplaatst.

Gezamenlijke schoolvieringen

Een aantal keren per jaar hebben we een viering met de hele school. Voorbeelden hiervan zijn de opening van de Kinderboekenweek, de Kerstviering, enz. Om organisatorische reden kunnen we ouders niet bij alles uitnodigen. Op de kalender vindt u de data waarop we ouders ook van harte welkom heten om te komen kijken naar een viering van een klas.

Website & Maandelijkse Nieuwsbrief

De website is voor veel (nieuwe) ouders een belangrijke vindplek van informatie over onze school. Ook tijdens de schoolloopbaan leest u hier praktische informatie, nieuws en de maandelijkse Nieuwsbrief. Ouders ontvangen deze ook op het opgegeven e-mailadres.